Hieronder vindt u een resume van de door Dokk Advocaten namens Belangengroep Oranjepolder ingediende zienswijze omtrent Windpark Energiepark A59.

 

Inleiding
Bewoners verenigen zich niet met de totstandkoming, inhoud en uitkomst van de ontwerp-omgevingsvergunning
‘Windpark Energiepark A59’, met toepassing van gemeentelijke coördinatieregeling, hierna: het bestreden besluit.
De gestelde termijn waarin een zienswijze kan worden ingediend is rechtens onjuist. De termijn zou moeten lopen
van 15 april tot en met 27 mei 2021. Namens bewoners is op 25 mei 2021 een pro forma ingediend. De gronden
worden aangevuld door deze inhoudelijke zienswijze-schriftuur, ingediend op 8 juni 2021.

 

MER
In de procedure omtrent Windpark Energiepark A59 is geen gebruik gemaakt van een MER-beoordeling waarin
onderzocht wordt wat mogelijke milieueffecten zijn, waardoor het bestreden besluit niet voldoet aan de wettelijke
regels van de Wet milieubeheer en de vaste jurisprudentie. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning moet de
Gemeente Oosterhout een expliciete m.e.r.-beoordelingsbeslissing nemen. Er dient een MER te worden opgemaakt
die toetst aan de algemene regels ten aanzien van (laagfrequent) geluid, slagschaduw, verlichting, lichtschittering en
externe veiligheid op grond van de SMB-richtlijn en versterkt door het Nevele-arrest. Het gaat om een kwalitatieve
beoordeling op voorhand.

 

RES
Het windpark sluit slecht aan bij de Regionale Energiestrategie, hierna: RES. Zo wordt door enkele niet onderbouwde
stellingen het nastreven van 50% lokaal eigendom onmogelijk gemaakt. De business case is verslechterd, met als
consequentie een ernstige belemmering van de financiële participatie. Ook wordt er in het bestreden besluit niet
verwezen naar het Energiefonds Brabant, nu: BOM Renewable Energy, die wel naar voren komt in de concept-RES.
Bovendien zetten bewoners vraagtekens bij de legitimiteit van de RES. Een ingrijpende gemeentelijke energietransitie
is ook aan de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteraad, niet alleen van het college van burgemeester en
wethouders. De RES ontregelt en omzeilt de ruimtelijke ordening van Nederland.

 

Crisis- en herstelwet
De Crisis- en herstelwet, hierna: Chw, kan niet van toepassing worden verklaard nu het Windpark Energiepark A59
10 MW betreft en de Chw alleen ziet op de bevoegdheid tot het vaststellen van een inpassingsplan. Het beoogde
doel van de Chw - te weten bestrijding van de economische crisis - wordt ook niet gehaald door het windpark.

 

Strijd met beleid
Er ontbreekt een deugdelijke onderbouwing voor nut en noodzaak van het windpark doordat gebruik is gemaakt van
verouderde beleidsstukken. De ontwerp-omgevingsvergunning is gebrekkig d.w.z. in strijd met artikel 3:2 jo. 3:4 Awb.
Bewoners betwisten dat Windpark Energiepark A59 voldoet aan de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant
2019. Het windpark is niet inpasbaar in de omgeving en er is geen sprake van een cluster van minimaal drie
windturbines.
Bewoners menen dat de ruimtelijke onderbouwing onterecht ervan uitgaat dat de Structuurvisie Oosterhout
windturbines toelaat op agrarisch gebied, nu de voorbeelden geen windenergie benoemen als wijze waarop
duurzame energie aldaar kan worden gegenereerd.
Evenmin wordt onderbouwd in hoeverre het project overeenkomstig de Toekomstvisie Oosterhout 2030 en het
Bestuursakkoord 2018-2022 is. Ten aanzien van de Ambities voor de energietransitie Oosterhout 2030 en de
Routekaart 2019-2022 is de onderbouwing gedateerd, nu dit uitgaat van het project met drie windturbines.
Bewoners vinden het opmerkelijk dat de RES 2030 wordt gebezigd in de ruimtelijke onderbouwing.
Bewoners menen dat het Windpark Energiepark A59 volstrekt niet past binnen het gemeentelijke als provinciaal
beleid.

 

Participatie
Bewoners menen dat de gemeente Oosterhout en initiatiefnemer onvoldoende inspanning hebben geleverd om de
inwoners | omwonenden inspraak te leveren. Bewoners betwisten bij gebrek aan wetenschap dat met de provincie
deugdelijk (voor)overleg heeft plaatsgevonden in gezonde coördinatie althans ambtelijke afstemming. Vervolgens is
het - naar mening van bewoners - onbegrijpelijk dat de onderzoeken naar de sociale en financiële participatie pas
worden toegevoegd aan de definitieve ontwerpvergunning en verklaring van geen bedenkingen.

 

Onderzoeken
De rechtsgrondslag | het juridisch kader van Pondera Consult - te weten artikel 9e Elektriciteitswet - is onjuist. Uit
het ontwerp-omgevingsvergunning volgt dat de rechtsgrondslag het Besluit omgevingsrecht is.
Pondera Consult heeft nagelaten te overwegen dat er zich wel degelijk woningen direct in en om het plangebied
bevinden en dat hiermee rekening dient te worden gehouden.
Windturbines met een hoogte van 235 meter rechtvaardigen een landschappelijke afweging. Pondera Consult
hanteert echter bij de ruimtelijke onderbouwing steevast drie windturbines.Pagina 3 van 5
Bij elk onderzoek wordt een andere windturbine gebruikt waardoor, bij gebrek aan onderbouwing, onduidelijk is of
het om een worst-case scenario gaat.
Er is niet gemotiveerd waarom sprake zou zijn van een cluster met Windpark Weststad III.
In de ontwerp-omgevingsvergunning is geen bandbreedte vastgelegd voor het windpark waardoor geen juiste
inschatting wordt gegeven op de werkelijk te verwachten effecten.

 

Leefbaarheid
Ten aanzien van leefbaarheid maken bewoners zich zorgen om visuele interferentie; stikstofdepositie (PAS); PFAS;
slagschaduw; geluidhinder; (externe) veiligheid; ijsafzetting; obstakelverlichting; cumulatie.

 

Visuele interferentie
Bewoners achten het onbegrijpelijk dat Windpark Energiepark A59 als een cluster wordt gezien in combinatie met
Windpark Weststad III. Het bevoegd gezag handelt in strijd met het verbod op willekeur als bedoeld in artikel 3:3
Awb door de definitie van cluster dusdanig uit te leggen dat het Windpark ‘passend’ is binnen de wet en regelgeving.
Op alle visualisaties is duidelijk dat Windpark Energiepark A59 hevig de boventoon voert, wat wederom bevestigt dat
geen sprake is van enig cluster.

 

Stikstofdepositie
Bewoners betwisten uitdrukkelijk de AERIUS berekeningen. De berekeningen zijn zo gedetailleerd dat ze niet meer
in balans zijn met de mate van wetenschappelijke onzekerheid over de neerslag van stikstof. De neerslag wordt
weergegeven voor één hectare, maar de wetenschappelijke zekerheid op zo’n gebied is te onzeker. Ook wordt
onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de stikstofneerslag op een bepaald gebied ook verschillende
oorzaken kan hebben. Bewoners vragen om aanhouding van de besluitvormingsprocedure tot er meer duidelijkheid
over de stikstofproblematiek is.

 

PFAS
Bewoners verzoeken om nadere informatie en relevante onderzoeken omtrent PFAS/PFOS.
Slagschaduw
Bewoners vragen om de norm ex artikel 3.12 Activiteitenregeling niet toe te passen, omdat toepassing van de norm
in de concrete gevalsomstandigheid onredelijk uitwerkt, en niet garandeert dat initiatiefnemers aan wettelijke plicht
tot bescherming van de goede ruimtelijke ordening gaat voldoen zodat niet gesteld kan worden dat in redelijkheid
aansluiting bij de norm kan worden gezocht. Bewoners betwisten de totstandkoming en inhoud van het rapport
omtrent slagschaduw d.d. 6 oktober 2020.

 

Geluidhinder
De blootstelling aan (laagfrequent) geluid wordt ernstig onderschat. De gemeente Oosterhout dient nadere
maatwerkvoorschriften vast te stellen ten aanzien van onder andere geluidshinder. Concrete wetenschappelijke
ontwikkelingen nopen ertoe om met toepassing van artikel 3.14a, derde lid, van het Activiteitenbesluit bij
maatwerkvoorschrift lagere normen vast te stellen.
Bewoners betwisten de totstandkoming en inhoud van het rapport omtrent geluidshinder d.d. 6 oktober 2020,
daarmee eveneens de ruimtelijke onderbouwing van het Windpark Energiepark A59.Pagina 4 van 5

 

Externe veiligheid
Door uit te gaan van achterhaalde normen betwisten bewoners dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening op
externe veiligheid. Bewoners vinden het onbegrijpelijk dat geen nader onderzoek is verricht op de lokale wegen in
het plangebied.
De waterwegen bevinden zich binnen de identificatieafstand en behoeven dus onderzoek.
Nu de normen hoogstwaarschijnlijk buiten toepassing worden gelaten, betwisten bewoners dat geen aanvullende
risicoanalyse hoeft te worden uitgevoerd.
Bewoners begrijpen geenszins dat verdere beoordeling van de effecten van de windturbines op de functionele
werking en veiligheid van de waterkeringen pas wordt uitgevoerd in het kader van de benodigde watervergunning.

 

IJsafzetting
De huidige maatregelen in de ontwerpbesluiten omtrent ijsafzetting zijn onvoldoende. Er dient nader onderzoek te
worden verricht in het kader van ijsafzetting.

 

Obstakelverlichting
Bewoners verzoeken tot aanbrengen van verlichting op de minst bezwarende wijze door alleen obstakelverlichting
aan te brengen die niet brandt door middel van radar gestuurde signalen, radardetectie.

 

Cumulatie
Met cumulerende effecten door Windpark Weststad III wordt niet of/en onvoldoende rekening gehouden.

 

Water
Bewoners verlangen nader onderzoek naar de bodem in het kader van veiligheid van water, het grondwatersysteem,
hemelafvoer en waterberging en de oppervlaktewaterkwaliteit.
De watervergunning is niet meegenomen in de coördinatieregeling en daarom betwisten bewoners dat er sprake is
van een goede ruimtelijke ordening, minstens op het aspect ‘water’.

 

Vliegverkeer en radar
Bewoners betwisten dat het Ministerie van Defensie goedkeuring heeft verleend ten aanzien van het Windpark
Energiepark A59.

 

Landschap
Bewoners maken zich zorgen over de effecten van de windturbines op het landschap en stadsgezicht. De
windturbines hebben een negatief effect op het beleid om toerisme te laten floreren.
De fotopunten bij de visualisaties zijn niet zorgvuldig gekozen en doen geen recht toe aan de daadwerkelijke
vervuiling van het landschap.

 

Alternatieven
Bewoners menen dat er te veel focus is op wind op land, vooral in de gemeente Oosterhout. Vereist is om te
onderzoeken op welke wijze op een minder ingrijpende wijze kan worden bijgedragen aan de energietransitie.
Bewoners vrezen de gevolgen voor hun financiële positie door de mogelijke komst van de windturbines. De
nadeelcompensatieregeling is niet afdoende om de volledig geleden schade op te vangen. Het zonnepark wordt
daarnaast als apart project vergund, waardoor planschade per project wordt beoordeeld en daardoor de kans bestaat
dat de planschade niet boven het normaal maatschappelijk risico uitvalt.
Daarnaast betwisten bewoners dat, en zo ja in hoeverre, het energienet de extra gegenereerde stroom kan
verwerken, ook evenzo dat de stroom geleverd en ten goede komt aan de regio.
Het is geenszins inzichtelijk in hoeverre het Windpark Energiepark A59 economisch uitvoerbaar is, mede gelet de
onduidelijkheid over de nog toe te wijzen SDE++-subsidies.

 

Evidente privaatrechtelijke belemmering
Er is geen onderzoek geweest naar de privaatrechtelijke rechten op de gronden aldaar. De vergunning kan niet
worden uitgevoerd, nu bij gebrek aan wetenschap daaromtrent, bewoners geen zekerheid hebben over de
civielrechtelijke situatie in het plangebied.

 

Natuur
Uit de natuurtoets volgt dat er een ontheffing benodigd is op soortenbescherming. De ontheffing is niet
meegenomen in de coördinatieregeling.
Bewoners betwisten dat er geen habitatten worden aangetast, nu de ontwerp-omgevingsvergunning ‘kappen’ als
activiteit toelaat.
Er is geen onderzoek gedaan naar mitigerende maatregelen in het kader van vogelsterfte, zoals het zwart verven van
één wiek.
Bewoners betwisten dat er in de aanlegfase geen effecten zullen zijn op de beschermde soorten. Daarnaast wordt
onvoldoende rekening gehouden met soorten die de nabije Natura-2000 gebieden beogen te beschermen.

 

Overig
Bewoners menen dat het materiaal en de kleursamenstelling vooraf dienen te worden vastgesteld, omdat anders
deze niet kunnen worden beoordeeld in relatie tot de visualisatie van het windpark.
De gemeente Oosterhout handelt - bij vaststelling van de ontwerp-omgevingsvergunning - in strijd met regels
omtrent mededinging en aanbesteding. Het is bewoners onduidelijk waarom Eneco zonder duidelijke reden boven
andere potentiële aanvragers is gepositioneerd.
De ontwerp-omgevingsvergunning is niet duidelijk over de verwijderingsplicht.

 

Conclusie
Verzoek om af te zien van de besluiten ten behoeve van de realisatie van Windpark Energiepark A59 en subsidiair,
als men doorgaat met de plannen, om de ontwerpbesluiten te heroverwegen en bovenstaande gronden daarin mee
te nemen, dus niet door te gaan met wind op land.

 

Hopende u hiermee - voor nu - voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
mr. dr. J.G.L. van Nus

 


Hieronder vindt u een resume van de door Dokk Advocaten namens Belangengroep Oranjepolder ingediende zienswijze omtrent Windpark Energiepark A59.

 

Inleiding
Bewoners verenigen zich niet met de totstandkoming, inhoud en uitkomst van de ontwerp-omgevingsvergunning
‘Windpark Energiepark A59’, met toepassing van gemeentelijke coördinatieregeling, hierna: het bestreden besluit.
De gestelde termijn waarin een zienswijze kan worden ingediend is rechtens onjuist. De termijn zou moeten lopen
van 15 april tot en met 27 mei 2021. Namens bewoners is op 25 mei 2021 een pro forma ingediend. De gronden
worden aangevuld door deze inhoudelijke zienswijze-schriftuur, ingediend op 8 juni 2021.

 

MER
In de procedure omtrent Windpark Energiepark A59 is geen gebruik gemaakt van een MER-beoordeling waarin
onderzocht wordt wat mogelijke milieueffecten zijn, waardoor het bestreden besluit niet voldoet aan de wettelijke
regels van de Wet milieubeheer en de vaste jurisprudentie. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning moet de
Gemeente Oosterhout een expliciete m.e.r.-beoordelingsbeslissing nemen. Er dient een MER te worden opgemaakt
die toetst aan de algemene regels ten aanzien van (laagfrequent) geluid, slagschaduw, verlichting, lichtschittering en
externe veiligheid op grond van de SMB-richtlijn en versterkt door het Nevele-arrest. Het gaat om een kwalitatieve
beoordeling op voorhand.

 

RES
Het windpark sluit slecht aan bij de Regionale Energiestrategie, hierna: RES. Zo wordt door enkele niet onderbouwde
stellingen het nastreven van 50% lokaal eigendom onmogelijk gemaakt. De business case is verslechterd, met als
consequentie een ernstige belemmering van de financiële participatie. Ook wordt er in het bestreden besluit niet
verwezen naar het Energiefonds Brabant, nu: BOM Renewable Energy, die wel naar voren komt in de concept-RES.
Bovendien zetten bewoners vraagtekens bij de legitimiteit van de RES. Een ingrijpende gemeentelijke energietransitie
is ook aan de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteraad, niet alleen van het college van burgemeester en
wethouders. De RES ontregelt en omzeilt de ruimtelijke ordening van Nederland.

 

Crisis- en herstelwet
De Crisis- en herstelwet, hierna: Chw, kan niet van toepassing worden verklaard nu het Windpark Energiepark A59
10 MW betreft en de Chw alleen ziet op de bevoegdheid tot het vaststellen van een inpassingsplan. Het beoogde
doel van de Chw - te weten bestrijding van de economische crisis - wordt ook niet gehaald door het windpark.

 

Strijd met beleid
Er ontbreekt een deugdelijke onderbouwing voor nut en noodzaak van het windpark doordat gebruik is gemaakt van
verouderde beleidsstukken. De ontwerp-omgevingsvergunning is gebrekkig d.w.z. in strijd met artikel 3:2 jo. 3:4 Awb.
Bewoners betwisten dat Windpark Energiepark A59 voldoet aan de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant
2019. Het windpark is niet inpasbaar in de omgeving en er is geen sprake van een cluster van minimaal drie
windturbines.
Bewoners menen dat de ruimtelijke onderbouwing onterecht ervan uitgaat dat de Structuurvisie Oosterhout
windturbines toelaat op agrarisch gebied, nu de voorbeelden geen windenergie benoemen als wijze waarop
duurzame energie aldaar kan worden gegenereerd.
Evenmin wordt onderbouwd in hoeverre het project overeenkomstig de Toekomstvisie Oosterhout 2030 en het
Bestuursakkoord 2018-2022 is. Ten aanzien van de Ambities voor de energietransitie Oosterhout 2030 en de
Routekaart 2019-2022 is de onderbouwing gedateerd, nu dit uitgaat van het project met drie windturbines.
Bewoners vinden het opmerkelijk dat de RES 2030 wordt gebezigd in de ruimtelijke onderbouwing.
Bewoners menen dat het Windpark Energiepark A59 volstrekt niet past binnen het gemeentelijke als provinciaal
beleid.

 

Participatie
Bewoners menen dat de gemeente Oosterhout en initiatiefnemer onvoldoende inspanning hebben geleverd om de
inwoners | omwonenden inspraak te leveren. Bewoners betwisten bij gebrek aan wetenschap dat met de provincie
deugdelijk (voor)overleg heeft plaatsgevonden in gezonde coördinatie althans ambtelijke afstemming. Vervolgens is
het - naar mening van bewoners - onbegrijpelijk dat de onderzoeken naar de sociale en financiële participatie pas
worden toegevoegd aan de definitieve ontwerpvergunning en verklaring van geen bedenkingen.

 

Onderzoeken
De rechtsgrondslag | het juridisch kader van Pondera Consult - te weten artikel 9e Elektriciteitswet - is onjuist. Uit
het ontwerp-omgevingsvergunning volgt dat de rechtsgrondslag het Besluit omgevingsrecht is.
Pondera Consult heeft nagelaten te overwegen dat er zich wel degelijk woningen direct in en om het plangebied
bevinden en dat hiermee rekening dient te worden gehouden.
Windturbines met een hoogte van 235 meter rechtvaardigen een landschappelijke afweging. Pondera Consult
hanteert echter bij de ruimtelijke onderbouwing steevast drie windturbines.Pagina 3 van 5
Bij elk onderzoek wordt een andere windturbine gebruikt waardoor, bij gebrek aan onderbouwing, onduidelijk is of
het om een worst-case scenario gaat.
Er is niet gemotiveerd waarom sprake zou zijn van een cluster met Windpark Weststad III.
In de ontwerp-omgevingsvergunning is geen bandbreedte vastgelegd voor het windpark waardoor geen juiste
inschatting wordt gegeven op de werkelijk te verwachten effecten.

 

Leefbaarheid
Ten aanzien van leefbaarheid maken bewoners zich zorgen om visuele interferentie; stikstofdepositie (PAS); PFAS;
slagschaduw; geluidhinder; (externe) veiligheid; ijsafzetting; obstakelverlichting; cumulatie.

 

Visuele interferentie
Bewoners achten het onbegrijpelijk dat Windpark Energiepark A59 als een cluster wordt gezien in combinatie met
Windpark Weststad III. Het bevoegd gezag handelt in strijd met het verbod op willekeur als bedoeld in artikel 3:3
Awb door de definitie van cluster dusdanig uit te leggen dat het Windpark ‘passend’ is binnen de wet en regelgeving.
Op alle visualisaties is duidelijk dat Windpark Energiepark A59 hevig de boventoon voert, wat wederom bevestigt dat
geen sprake is van enig cluster.

 

Stikstofdepositie
Bewoners betwisten uitdrukkelijk de AERIUS berekeningen. De berekeningen zijn zo gedetailleerd dat ze niet meer
in balans zijn met de mate van wetenschappelijke onzekerheid over de neerslag van stikstof. De neerslag wordt
weergegeven voor één hectare, maar de wetenschappelijke zekerheid op zo’n gebied is te onzeker. Ook wordt
onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de stikstofneerslag op een bepaald gebied ook verschillende
oorzaken kan hebben. Bewoners vragen om aanhouding van de besluitvormingsprocedure tot er meer duidelijkheid
over de stikstofproblematiek is.

 

PFAS
Bewoners verzoeken om nadere informatie en relevante onderzoeken omtrent PFAS/PFOS.
Slagschaduw
Bewoners vragen om de norm ex artikel 3.12 Activiteitenregeling niet toe te passen, omdat toepassing van de norm
in de concrete gevalsomstandigheid onredelijk uitwerkt, en niet garandeert dat initiatiefnemers aan wettelijke plicht
tot bescherming van de goede ruimtelijke ordening gaat voldoen zodat niet gesteld kan worden dat in redelijkheid
aansluiting bij de norm kan worden gezocht. Bewoners betwisten de totstandkoming en inhoud van het rapport
omtrent slagschaduw d.d. 6 oktober 2020.

 

Geluidhinder
De blootstelling aan (laagfrequent) geluid wordt ernstig onderschat. De gemeente Oosterhout dient nadere
maatwerkvoorschriften vast te stellen ten aanzien van onder andere geluidshinder. Concrete wetenschappelijke
ontwikkelingen nopen ertoe om met toepassing van artikel 3.14a, derde lid, van het Activiteitenbesluit bij
maatwerkvoorschrift lagere normen vast te stellen.
Bewoners betwisten de totstandkoming en inhoud van het rapport omtrent geluidshinder d.d. 6 oktober 2020,
daarmee eveneens de ruimtelijke onderbouwing van het Windpark Energiepark A59.Pagina 4 van 5

 

Externe veiligheid
Door uit te gaan van achterhaalde normen betwisten bewoners dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening op
externe veiligheid. Bewoners vinden het onbegrijpelijk dat geen nader onderzoek is verricht op de lokale wegen in
het plangebied.
De waterwegen bevinden zich binnen de identificatieafstand en behoeven dus onderzoek.
Nu de normen hoogstwaarschijnlijk buiten toepassing worden gelaten, betwisten bewoners dat geen aanvullende
risicoanalyse hoeft te worden uitgevoerd.
Bewoners begrijpen geenszins dat verdere beoordeling van de effecten van de windturbines op de functionele
werking en veiligheid van de waterkeringen pas wordt uitgevoerd in het kader van de benodigde watervergunning.

 

IJsafzetting
De huidige maatregelen in de ontwerpbesluiten omtrent ijsafzetting zijn onvoldoende. Er dient nader onderzoek te
worden verricht in het kader van ijsafzetting.

 

Obstakelverlichting
Bewoners verzoeken tot aanbrengen van verlichting op de minst bezwarende wijze door alleen obstakelverlichting
aan te brengen die niet brandt door middel van radar gestuurde signalen, radardetectie.

 

Cumulatie
Met cumulerende effecten door Windpark Weststad III wordt niet of/en onvoldoende rekening gehouden.

 

Water
Bewoners verlangen nader onderzoek naar de bodem in het kader van veiligheid van water, het grondwatersysteem,
hemelafvoer en waterberging en de oppervlaktewaterkwaliteit.
De watervergunning is niet meegenomen in de coördinatieregeling en daarom betwisten bewoners dat er sprake is
van een goede ruimtelijke ordening, minstens op het aspect ‘water’.

 

Vliegverkeer en radar
Bewoners betwisten dat het Ministerie van Defensie goedkeuring heeft verleend ten aanzien van het Windpark
Energiepark A59.

 

Landschap
Bewoners maken zich zorgen over de effecten van de windturbines op het landschap en stadsgezicht. De
windturbines hebben een negatief effect op het beleid om toerisme te laten floreren.
De fotopunten bij de visualisaties zijn niet zorgvuldig gekozen en doen geen recht toe aan de daadwerkelijke
vervuiling van het landschap.

 

Alternatieven
Bewoners menen dat er te veel focus is op wind op land, vooral in de gemeente Oosterhout. Vereist is om te
onderzoeken op welke wijze op een minder ingrijpende wijze kan worden bijgedragen aan de energietransitie.
Bewoners vrezen de gevolgen voor hun financiële positie door de mogelijke komst van de windturbines. De
nadeelcompensatieregeling is niet afdoende om de volledig geleden schade op te vangen. Het zonnepark wordt
daarnaast als apart project vergund, waardoor planschade per project wordt beoordeeld en daardoor de kans bestaat
dat de planschade niet boven het normaal maatschappelijk risico uitvalt.
Daarnaast betwisten bewoners dat, en zo ja in hoeverre, het energienet de extra gegenereerde stroom kan
verwerken, ook evenzo dat de stroom geleverd en ten goede komt aan de regio.
Het is geenszins inzichtelijk in hoeverre het Windpark Energiepark A59 economisch uitvoerbaar is, mede gelet de
onduidelijkheid over de nog toe te wijzen SDE++-subsidies.

 

Evidente privaatrechtelijke belemmering
Er is geen onderzoek geweest naar de privaatrechtelijke rechten op de gronden aldaar. De vergunning kan niet
worden uitgevoerd, nu bij gebrek aan wetenschap daaromtrent, bewoners geen zekerheid hebben over de
civielrechtelijke situatie in het plangebied.

 

Natuur
Uit de natuurtoets volgt dat er een ontheffing benodigd is op soortenbescherming. De ontheffing is niet
meegenomen in de coördinatieregeling.
Bewoners betwisten dat er geen habitatten worden aangetast, nu de ontwerp-omgevingsvergunning ‘kappen’ als
activiteit toelaat.
Er is geen onderzoek gedaan naar mitigerende maatregelen in het kader van vogelsterfte, zoals het zwart verven van
één wiek.
Bewoners betwisten dat er in de aanlegfase geen effecten zullen zijn op de beschermde soorten. Daarnaast wordt
onvoldoende rekening gehouden met soorten die de nabije Natura-2000 gebieden beogen te beschermen.

 

Overig
Bewoners menen dat het materiaal en de kleursamenstelling vooraf dienen te worden vastgesteld, omdat anders
deze niet kunnen worden beoordeeld in relatie tot de visualisatie van het windpark.
De gemeente Oosterhout handelt - bij vaststelling van de ontwerp-omgevingsvergunning - in strijd met regels
omtrent mededinging en aanbesteding. Het is bewoners onduidelijk waarom Eneco zonder duidelijke reden boven
andere potentiële aanvragers is gepositioneerd.
De ontwerp-omgevingsvergunning is niet duidelijk over de verwijderingsplicht.

 

Conclusie
Verzoek om af te zien van de besluiten ten behoeve van de realisatie van Windpark Energiepark A59 en subsidiair,
als men doorgaat met de plannen, om de ontwerpbesluiten te heroverwegen en bovenstaande gronden daarin mee
te nemen, dus niet door te gaan met wind op land.

 

Hopende u hiermee - voor nu - voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
mr. dr. J.G.L. van Nus